Markedsledende leverandør av
vinterhager, rekkverk og skyvedører.

Hva må du søke om før du bygger?

Nye byggeregler fra mai 2021 har gjort det enklere for deg som ønsker deg en vinterhage fra Veranda. I mange kommuner er det det nå mulig å bygge en fullisolert vinterhage på inntil 15m2 uten å søke kommunen, men det er likevel noen ting du må huske på, som f. eks. bestemmelser, utnyttelsesgrad og avstand til byggegrenser. For sikkerhets skyld er det best å avklare med kommunen, husk også å melde fra til kommunen hva du har bygget.

Den som vil bygge har ansvar for å avklare om terrassen eller tilbygget er i samsvar med regelverket. Det er blant annet viktig å sjekke kommunens plan for området der man bor før man setter i gang.

Det er den enkelte kommune som setter rammer (utnyttelsesgrad) for hvor mye areal eller volum som kan bygges på hver enkelt tomt. Utnyttingsgraden er som regel oppgitt i situasjonskart eller reguleringsplaner, kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan. De fleste kommuner har nettsider med kartløsning som viser planene for området. Det kan være vanskelig å tolke de ulike planer og bestemmelser og det kan derfor være greit å ta kontakt med kommunen for å finne ut av dette – før du setter i gang.

Direktoratet for byggkvalitet (dibk) har laget en veiviser som beskriver steg for steg i byggesøknaden og hva du må tenke på. Se gjerne veiviseren her: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/atte-steg-fra-ide-til-ferdig-soknad/stegene-fra-ide-til-ferdig-soknad/steg-0-for-du-starter/. Du finner også søknadsskjema til byggesaken på www.dibk.no.

Vi i Veranda kan være behjelpelig med utarbeiding av byggemelding og tegninger. Du kan som eier av eiendommen selv sende søknaden eller du kan la Veranda forhandleren ta seg av dette for deg.

Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter pbl § 20-2 eller det kan være unntatt søknadsplikt etter pbl § 20-5 og byggesaksforskriften (SAK10) § 41. Dersom det er søknadspliktig kan det enten være at du må engasjere en ansvarlig søker til å søke for deg, etter pbl § 20-3, eller du kan som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge noe) kan søke selv dersom det du skal gjøre kommer inn under bestemmelsene i pbl § 20-4 og SAK10 § 3-1.

Et tilbygg bygges normalt på bakken ved siden av eksisterende bygg og medfører ofte en utvidelse av bygningens grunnflate. Tilbygg til bolig kan tiltakshaver søke om selv. Påbygg er søknadspliktig tiltak som skal lages og innsendes av foretak med ansvarsrett. Skal du bygge noe som avviker fra planene eller som kommer nærmere nabogrense enn 4 meter kan det søkes om dispensasjon fra plan og bygningsloven (pbl) § 19-1.

Kilde; NKF Norsk Kommunalteknisk Forening (kommunalteknikk.no)

Hva må du søke om før du bygger?

 • Skjema for søknad uten ansvarsrett kan benyttes.

   
 • Kart i mål 1:1000. Tiltaket må inntegnes på kart og avstand til grense må angis.

   
 • Hustegninger av eksisterende bygg, plan snitt og fasadetegninger.

   
   
 • Hustegninger med tiltaket (vinterhage) inntegnet, plan snitt og fasadetegninger.

 • Skjema «Opplysninger gitt i nabovarsel».

 • Skjema «Kvittering for nabovarsel.

 • Skal du sette opp noe som krever at du søker om dispensasjon fra planer, må dipsensajonen grunngis i eget brev og vedlegges nabovarselet.

 • Eventuelle merknader fra nabo.

 • Eventuell uttalelse fra annen myndighet, f.eks veimyndighet.

Byggteknisk forskrift:

Byggteknisk forskrift av 2017 (vanligvis forkortet til TEK eller TEK17) er en forskrift til den norske plan- og bygningsloven av 2008. Forskriften erstatter tidligere TEK10 og denne ble opphevet samtidig som dagens forskrift trådte i kraft. Forskrift om tekniske krav til byggverk trådte i kraft 1.juli 2017.

Byggteknisk forskrift inneholder nærmere utdypning og utfylling av bestemmelser i plan-og bygningsloven. Forskriften har regler ikke bare om tekniske krav til selve byggverket, men også om dokumentasjon, tomteutnytting, naturpåkjenninger, uteareal, ytre miljø, rom for opphold, installasjoner og løfteinnretninger, heiser m.m.

U-verdi:

U­verdi­ eller­ varmegjennomgangskoeffi­sient ­(fram­ til­ 1986­ kalt­ k­verdi)­ er­ et­ mål ­som brukes i bygningsindustrien for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne. U­verdien måles i W/(m²K) og angir den mengde varme som pr. tidsenhet passerer en kvadratmeter av konstruksjonen ved en temperaturforskjell på én grad celsius mellom konstruksjonens to sider.

Enkelt forklart kan man si at jo lavere tall jo bedre isolasjon. Eksempelvis har en enkel vindusrute en U­verdi på ca. 5 W/(m²K), et moderne to lags energiglass har U­verdi på 1,1 W/(m²K), og et trelagsvindu fylt med argongass har U­verdi rundt 0,8 W/ (m²K).

I byggeforskriftene regnes U­verdi kravene som gjennomsnittsverdi for de ulike bygningsdelene; yttervegg, tak, gulv, samt vindu/dør/glass inkl. glasstak og glassvegger. I praksis betyr dette at deler av bygningsdelene kan ha dårligere U­verdi hvis de øvrige har bedre U­verdi og på denne måten kompenserer for dette.

Minimumskrav:

Fra 1.1.2017 er minimumskravet til U­verdi for et vindu skjerpet fra 1,6 til 1,2 og gjelder alle oppvarmede rom inklusiv delvis oppvarmede glassgårder (kommunikasjonsarealer, frostfrie glass soner o.l.). I forskriftene går det også fram at uoppvarmede arealer som senere kan gjøres om til en oppvarmet del av bygningen også bør isoleres i hht. samme krav. Dette gjelder også uoppvarmede glassgårder (uten varmeanlegg) som f.eks. vinterhager i tilknytning til småhus. I prinsippet betyr dette at alle vinterhager som skal varmes opp nå eller senere skal bygges isolert i hht. TEK10 med gjennomsnitt minimum U­verdi på 1,2.

Ved tilbygg til eksisterende bolig:

Dersom rommet blir en del av bygningens oppvarmede bruksareal gjelder byggteknisk forskrift, TEK 10 § 14­3 «Minimumskrav til energieffektivitet». Her vil både vår Comfort serie og Ekstreme serie fra Veranda innfri kravene i teknisk forskrift. Dersom rommet ikke blir en del av bygningens oppvarmede bruksareal, kan du velge vårt rimeligste alternativ som er uisolerte Basic serie fra Veranda.

Definisjon på oppvarmet del av bruksareal:

Den del av bruksarealet som tilføres varme fra bygningens varmesystem og eventuelt kjøling fra bygningens kjølesystem og som er omsluttet av bygningens klimaskjerm (yttervegger, yttertak og gulv).

Ved nybygg:

Ansvarlig prosjekterende må ta hensyn til boligens totale energiramme, jf byggteknisk forskrift TEK 10 § 14­2. Krav til energieffektivitet.

Nyhetsbrev

Gå ikke glipp av det nyeste — Meld deg på vårt nyhetsbrev!
 
 
 
 
 

  Kontakt

  Bestill Hjem