Markedsledende leverandør av
vinterhager, rekkverk og skyvedører.

Salgs - og leveringsbetingelser

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse ved ethvert kjøp av varer fra Veranda, og betingelsene og kan kun fravikes ved skriftlig avtale. Kunden plikter å gjøre seg kjent med disse salgs- og leveringsbetingelsene. Dersom det foreligger produktgarantier, gjelder disse for garantikrav. Ved forbrukerkjøp gjelder i tillegg de ufravikelige reglene i forbrukerkjøpsloven.

Produktene fra Veranda er beregnet for montering av andre enn leverandør, og det medfølger vanligvis monteringsanvisning. Eventuell manglende monteringsanvisning kan lastes ned fra Monteringssiden. Kjøper kan således montere produktet selv, alternativt ved hjelp av egen håndverker, eller avtale montering med forhandler dersom du velger ”hent hos forhandler” i nettbutikken.

2. Priser

Alle priser er enhetspriser inklusiv merverdiavgift, dersom ikke annet er spesifisert. Emballasje, frakt og montering er ikke inkludert i enhetsprisene.

3. Kvalitet/kvantum/tekniske opplysninger

Alle illustrasjoner, tegninger, tekniske data, så som mål, vekt, U-verdier, m.v., oppgitt i brosjyrer eller kataloger tjener kun som veiledning og er kun bindende i den grad tilbudet/avtalen uttrykkelig henviser til dem. Tilsvarende gjelder for opplysninger og råd som Veranda gir. Det tas under enhver omstendighet forbehold om at det kan forekomme skrivefeil og/eller tekniske feil i avtaler og tilbud.

Alle mål oppgis i bredde x høyde i millimeter, dersom ikke annet er spesifisert. Mål på glass er vanligvis eksakte glassmål. Mål på vinduer, dører, fasader og glasstak er alltid utvendige mål.
Alle skisser skal alltid vise produktet sett fra utsiden.

4. Ordrebekreftelse

Kunden er ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen.

Ved bestilling i nettbutikk bekreftes ordren av kunde i det kjøpet gjennomføres. Fysisk signatur på ordrebekreftelsen vil ikke være nødvendig for nettbutikkordrer, og dersom det ikke gjøres skriftlige endringer på ordren innen 3 virkedager vil prosjektering av produktet bli iverksatt og produktet vil bli satt i produksjon. Avbestilling av nettbutikk ordrer kan ikke skje etter 3 virkedager.

Ved bestilling via telefon eller epost vil kunde få tilsendt en ordrebekreftelse fra Veranda som må signeres og returneres. Alternativt kan kunden gi bekreftelse i e-post, hvor endelig ordrebekreftelse er vedlagt. Når signert ordrebekreftelse er mottatt, eventuelt bekreftet i e-post, vil prosjektering av produktet bli iverksatt umiddelbart og produktet vil bli satt i produksjon. Avbestilling kan ikke skje etter at signert ordrebekreftelse er mottatt. Ved utsendelse av ordrebekreftelse forbeholder Veranda seg rett til å korrigere eventuelle feil i pristilbud

5. Angrerett

Det følger imidlertid av angrerettloven § 22 at det ikke er angrerett på tilvirkningskjøp. Veranda har ingen lagerførte standard mål på sine produkter. Alle produktene er spesialbestillinger og spesialfabrikkerte varer. Samtlige kjøp fra Veranda er således tilvirkningskjøp, og det er følgelig ingen angrerett.

De øvrige bestemmelsene i angrerettloven, som opplysningskravene og kravene til hva avtalebekreftelsen skal inneholde, kommer likevel til anvendelse på forbrukerkjøp. Forbrukerkjøp vil si at varen er til personlig bruk for kjøperen, hans husstand eller omgangskrets.

6. Betaling

Dersom ikke annet fremgår av Verandas tilbud og/eller ordrebekreftelse, skal 50 % av varens verdi betales ved bestilling og resterende ved levering.

Dersom forskuddet ikke blir betalt og ordren blir kansellert, plikter kunden å erstatte Veranda sine prosjekteringskostnader, som fastsettes til 10 % av varens pris, samt eventuell erstatning for tilvirkning av produktet dersom tilvirkning er påbegynt.

Betaling skal skje netto pr. 7 dager fra fakturadato dersom ikke annen kredittid er avtalt.

7. Levering

Levering anses skjedd Ex Works (i henhold til Incoterms 2010) ved Verandas fabrikk i Storebotn næringspark på Kleppestø, eller fra valgt forhandler dersom du velger ”hent hos forhandler” i nettbutikken.

Kunden er ansvarlig for å kontrollere at ordren er korrekt ved henting. Kunden er også ansvarlig for å sikre last som hentes med egen bil eller tilhenger, selv om det ytes bistand fra Verandas personell ved pålessing. Skader som måtte oppstå på varer eller kundens eget utstyr (f.eks. bil eller tilhenger) ved lasting, under transport og lossing dekkes ikke av selger.

Dersom kunden ønsker transport av varene, vil forsendelse – hvis ikke annet er avtalt – skje med transportmidler som ordnes av Veranda.

Kunden skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og antall kolli før det kvitteres for mottakelse. Er det skader på varene, eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet.

Verandas erstatningsansvar ved transportskader tilsvarer transportør/befrakters erstatningsansvar i henhold til lov om vegfraktavtaler.

8. Leveringstidspunkt

Levering skjer i henhold til estimert leveringstidspunkt på ordrebekreftelsen. Det tas forbehold om force majeure, lockout, transporthindringer, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil og forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til fremstilling av varen, streik og andre hindringer som er utenfor selgers kontroll. Leveringssvikt fra Veranda sine leverandører fritar på tilsvarende måte Veranda for ansvar.

Overskridelse av estimert leveringstid gir ingen rett til heving av kjøpet, og det betales ingen form for erstatning. Dersom utsettelse av levering skjer på grunn av kunden, forfaller beløpet likevel til betaling regnet fra det tidspunkt da levering skulle ha funnet sted. Beløpet belastes med 12 % rente per år. Eventuell leie av lagerlokaler for ikke leverte varer faktureres kjøper.

9. Produktutførelse

De leverte produktene utføres i alminnelig håndverksmessig kvalitet som fabrikkproduksjon. Profilering, detaljkonstruksjoner og materialvalg er den til enhver tid gjeldende standard for produsent.

10. Produktansvar

Garanti og produktansvar påligger Veranda AS, org. nr. 982 785 553.

Veranda er ikke ansvarlig for skade, driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap forvoldt av det solgte produkt.

Alle følgetap og indirekte tap forbundet med leveranser er begrenset til leveransens verdi. Det nevnte begrensningene i Veranda AS sitt ansvar gjelder ikke hvis firmaet har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

11. Reklamasjoner/undersøkelsesplikt

Dersom det foreligger mangel ved Veranda sine produkter skal det reklameres skriftlig, snarest og senest 14 dager etter at mangel/feil er oppdaget. Reklamasjoner sendes til e-post adresse post@veranda.no. Dersom produktet er montert av forhandler, rettes reklamasjonen til den aktuelle forhandler.

Kunden er pliktig til å undersøke produktene straks de er mottatt. Undersøkelsen skal omfatte levert kvantum og kvalitet, herunder om leveransen er i samsvar med bestilling/ordrebekreftelse og eventuelle synlige skader. I den grad det er mulig, skal mangler dokumenteres. Eventuelle anmerkninger påføres fraktdokumentet.

Reklamasjoner kan ikke fremsettes senere enn 2 år etter ferdigstillelse, selv om mangelen ikke burde ha vært oppdaget tidligere. For forbrukere gjelder det i tillegg en 5 års frist for reklamasjon dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år. Hvis kjøper ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

12. Eiendomsforbehold

Veranda har salgspant i varen inntil hele kjøpesummen inklusiv renter og omkostninger, samt eventuell lagerleie, er fullt betalt.

13. Lovvalg – tvister - verneting

Tvister reguleres av norsk rett og avgjøres ved ordinære domstoler, dersom partene ikke gjennom forutgående forhandlinger kommer frem til en løsning. Nordhordland tingrett avtales som rett verneting.

14. Kontakt

Veranda AS Storebotn 27

5309 Kleppestø

Org. nr. 982 785 553

E-post; post@veranda.no

Nyhetsbrev

Gå ikke glipp av det nyeste — Meld deg på vårt nyhetsbrev!
 
 
 
 
 

Kontakt